Προσπέκτους

Προσπέκτους

Δείτε μερικά από τα προσπέκτους στο δικό μας portfolio, ώστε να αποκτήσετε μια ιδέα για τις δυνατότητές μας για εκτύπωση, κατασκευή και ολοκλήρωση του προϊόντος. Είστε ευπρόσδεκτοι στα γραφεία μας, ζητήστε δείγματα και υλικά για να τα δείτε, να τα αγγίξετε και να επιλέξετε για τα προσπέκτους σας. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη δημιουργία ενός προσπέκτους είναι το σχήμα και οι διαστάσεις του.